Postdoctoral scholars

Dr. Tzuho Wu


Graduate students

Yamin Zhang
PhD student started August 2016
BS: Tianjin University
Email: yaminzhang@gatech.edu


Yutong Wu
PhD student started August 2016
BS: Iowa State University
Email: ywu497@gatech.edu


Youn Ji Min
PhD student started August 2018
MS: Seoul National University
BS: Yonsei University
Email: ymin39@gatech.edu


Haochen Yang
Master's student
BS: Tianjin University


Po-Wei Huang
Master's student
BS: National Cheng Kung University


Visiting Scholars

Dr. Yi Zhang
Visiting Professor
Nanjing Tech University


Hugo Sancho
Visiting student
Mines ParisTech


Undergraduate students


      Hayden Shelly                         Tony Wang                     Yanghang Huang                     Harsh Patel                                                
        Georgia Tech                           Georgia Tech                       Georgia Tech                       Georgia Tech                      
      Chloe Pelkowski                     Anmol Mathur                   Robert Trout                     Guangye Zhou      
          Georgia Tech                       Georgia Tech                     Georgia Tech                   Tianjin University                        

              Pei Xiong                         Yixuan Chen                         Henry Rose          
        HuaZhong Tech             Tianjin University                       Gatech          

Group Alumni


          Jose Martinez                       Haoran Ding                              Yu Yan                             Zhubo Zhou                      
          Texas A&M                           U Delaware                               USTC                                 Gatech                        
    Undergrad student                   PhD student                   Undergrad student             Undergrad student                        

      DeAunna Daniels                    Yiming Li                           Shaoyang Wu                   Panyiming Liu                        
      Spelman College                     Nanyang Tech                         USTC                                   USTC                        
      Undergrad student               Undergrad student         Undergrad student             Undergrad student                        

              Song Xia                         Jimmy Westbrooks         Anna Marianchuk                  
                USTC                       Arabia Mountain High                 Gatech                        
    Undergrad student                       Teacher                       Undergrad student